Кафедра сьогодні

Кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища заснована у 1998 році.

Мета створення кафедри – підготовка фахівців за освітніми рівнями бакалавр і магістр за напрямком 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за спеціальністю 7.8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

З 2016 року ведеться підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 101 «Екологія».

У грудні 2016 року на кафедрі ліцензовано нову спеціальність – 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за бакалаврським та магістерським освітніми рівнями.

Підготовку фахівців забезпечують 3 професори, 6 доцентів, 2 старший викладача та 5 асистентів.

Для студентів інших спеціальностей ВНЗ викладаються дисципліни «Основи екології», «Екологія», «Екологія за професійним спрямуванням», «Екологія гірництва», «Основи ґрунтознавства і ландшафтознавства», «Моніторинг та охорона земель», «Транспортна екологія» та ін.

Діяльність кафедри спрямована на забезпечення фахової підготовки спеціалістів в галузі охорони довкілля та раціонального природокористування з метою подальшого гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

Спеціальність «Екологія» є міждисциплінарною і базується на фундаментальних основах різних наук: технічного, хімічного, біологічного, сільськогосподарського, географічного та інших спрямувань. Сучасна екологічна освіта в університеті базується на принципах партнерства з іншими кафедрами та факультетами університету, провідними науково-дослідними і освітніми установами України та зарубіжжя. Саме тому екологічна освіта на кафедрі екології та технологій захисту навколишнього середовища забезпечується потужним науково-педагогічним потенціалом світового рівня.

При кафедрі екології діє аспірантура за фахом 21.06.01 – «Екологічна безпека» (технічні науки).

На кафедрі з 2001 р. функціонує науково-дослідний та учбово-виробничий центр екологічної безпеки природи та людини – «Екобезпека».

Для активізації проведення наукових досліджень студентами та молодими вченими був створений студентський науковий екологічний центр ім. проф. В.А. Долинського.

Кафедра здійснює науково-дослідницьку співпрацю з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод», ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», обласною фізіотерапевтичною лікарнею «Солоний Лиман», Запорізьким національним університетом, Львівським національним університетом ім. Івана Франка та ін.

У 2013 р. створено кафедру екологічної техногенної безпеки на базі ДП НВО «Павлоградський хімічний завод».

Кафедра має предметну аудиторію ім. проф. Г.О. Мірошника (10/711) та комп’ютерний клас (10/710) на 20 робочих місць.

Основна діяльність кафедри пов’язана зі статутом Державного ВНЗ «НГУ», чинного законодавства, рішень ректорату та Програми розвитку ДВНЗ «Національний гірничий університет» на період до 2020 року.

Кафедра екології і технологій захисту навколишнього середовища у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями науки і техніки», Указами Президента України, Постановами та Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, вимогами Болонської декларації, Статутом Університету та Концепцією освітньої, наукової і інноваційної діяльності Університету. Кафедра керується також Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 рр., Концепцією екологічної освіти України, затвердженою рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 13/6-19 від 20.12.2012 р.), підсумковими документами Конференції ООН з стійкого розвитку «РИО+20», стратегією СЕК ООН з освіти в інтересах збалансованого розвитку та ін.